Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022§ 1
.

PLANOWANE KLASY PIERWSZE

Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce prowadzi na rok szkolny 2021/2022 nabór do klas pierwszych w następujących typach szkół wchodzących w skład zespołu :

 • 1)Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce prowadzi na rok szkolny 2021/2022 nabór do klas pierwszych:
 • 1 oddział - klasa humanistyczna o profilu medialnych.
 • 2)Technikum w Zespół Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce prowadzi na rok szkolny2021/2022 nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:
 • technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik hotelarstwa,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej.


§ 2.

 • WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDATA
 • 1)Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego, potwierdzony podpisem kandydata oraz jego rodziców, druk na stronie:https://warszawa.edu.com.pl/kandydat.
 • 2)Dwie aktualne fotografie (33 x 42 podpisane na odwrocie)
 • 3)Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub potwierdzoną kopię w początkowej fazie rekrutacji)
 • 4)Wynik egzaminu ósmoklasisty - zaświadczenie (lub potwierdzoną kopię w początkowej fazie rekrutacji)
 • 5)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie (dla kandydatów
  do Technikum).
 • 6)Dokumenty (lub potwierdzone kopie) potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim
 • 7)Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów zaznaczonych
  we wniosku
 • 8)W przypadku odbioru dokumentów - pisemna rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

§ 3.

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1)Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz podaje kandydatom do wiadomości kryteria dotyczące rekrutacji.

2)W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna; osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

3)Szkolna komisja rekrutacyjna:

 • przeprowadza postępowanie rekrutacyjne według obowiązujących przepisów
 • weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  do szkoły (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc; listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, publikuje je również na stornie internetowej; listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia -> dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
 • podaje informację o wolnych miejscach w szkole
 • rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach
 • sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 • 4)Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • 5)Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioskiwydrukowane z systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń.
 • 6)Składanie wniosku odbywa się z zachowaniem szczególnych procedur:
 • na terenie szkoły przebywamy jedynie w maseczkach
 • przy wejściu do szkoły należy odnotować swoje przybycie oraz wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia
 • jeśli do sekretariatu czeka większa ilość osób, należy zachować odstęp 2 metrów między sobą
 • 7)W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki w wyjątkowych okolicznościach mogą być składane elektronicznie na platformie, na której odbywa się rekrutacja (platforma Vulcan)
 • 8)Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane własnoręcznie przez kandydata i rodziców.
 • 9)W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania kandydat postępuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • 10)Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa, w terminie określonym
  w terminarzu, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 11)Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązani są do zapoznania się
  ze Statutem Szkoły, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania.
 • 12)Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych
  w regulaminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w tym postępowaniu.

§ 4.

KRYTERIA REKRUTACJI

 • 1)O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 • 2)O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 • 3)W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
  i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 • 4)W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • 5)W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • 6)Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbępunktów.
 • 7)Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej wynosi 200.
 • 8)Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują punkty według następujących zasad:
 • 8)
 • a)100 pkt. - za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty
 • b)100 pkt.:
 • za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
  i matematyki oraz z dwóch uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły;
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 • za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na tere - za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
  w formie wolontariatu.
 • 9)Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 • Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 • 10)Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.
 • 11)Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 • 12)Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.


Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.


Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty
 2. krajowym – 3 punkty
 3. wojewódzkim – 2 punkty
 4. powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

 • 13)Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 • 1.za ocenę celującą – po 35 punktów
 • 2.za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
 • 3.za ocenę dobrą – po 25 punktów
 • 4.za ocenę dostateczną – po 15 punktów
 • 5.za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

1.celującym – 30 punktów

2.bardzo dobrym – 25 punktów

3.dobrym – 20 punktów

4.dostatecznym – 10 punktów

5.dopuszczającym – 5 punktów.

 • 14)Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1)W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 • 2)Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
  lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 3)Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • 4)Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 6.
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


REKRUTACJA PODSTAWOWA

 • 1)Od 17 maja (poniedziałek) do 31 maja (poniedziałek) do godz. 15.00 -> składanie wniosków o przyjęcie
  do szkoły;
 • (Uwaga!!! Wniosek kandydat drukuje z systemu, następnie wniosek podpisuje kandydat i co najmniej jeden
  z rodziców/ prawnych opiekunów)
 • 2)Od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca (środa) do godz.15.00 – dostarczenie do szkoły I-go wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 • 3)22 lipca (czwartek) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 4)Od 17 maja (poniedziałek) do 26 lipca (poniedziałek) - wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w technikum.
 • 5)Od 23 lipca (piątek) do 30 lipca (piątek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 6)2 sierpnia (środa) do godz. 14.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, informacja o liczbie wolnych miejsc w szkole.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC W SZKOLE

 • 1)Od 3 do 6 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły oraz podania, które załączone jest poniżej wraz ze kopią świadectwa oraz kopią egzaminu ósmoklasisty
 • 2)Do 13 lipca (wtorek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i podań o przyjęcie
  do szkoły i innych złożonych przez kandydatów dokumentów.
 • 3)16 sierpnia (poniedziałek) lipca (czwartek) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 4)Od 3 sierpnia (wtorek) do 13 sierpnia (piątek) - wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w technikum.
 • 5)Od 17 sierpnia (wtorek) do 20 sierpnia (piątek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 6)23 sierpnia (poniedziałek)– podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Wzory do pobrania:

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (rekrutacja uzupełniająca)

DANE OSOBOWE KANDYDATA (proszę wypełnić pismem drukowanym)

załączniki:

 1. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty