Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Wizja Szkoły

Wizją szkoły jest wychowanie człowieka prawego, uczciwego, pracowitego, kulturalnego, odpowiedzialnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim środowiskiem, grupą społeczną, Ojczyzną.

Misja Szkoły

Misją i Celem nadrzędnym Szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.

Zadaniem Szkoły jest: realizując program dydaktyczny, wychowawczy i program profilaktyki: 

 • Wykształcić w wychowankach postawę odpowiedzialną, twórczą, otwartą, nacechowaną tolerancją i optymizmem 
 • Przygotować wychowanków do aktywnego udziału we wszelkich formach życia społecznego i obywatelskiego 
 • Umożliwić zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielność i twórcze działania w czasie przyszłej drogi zawodowej 
 • Wykształcić w wychowankach:
  • umiejętności
  • planowania, organizowania i oceniania własnego
  • procesu uczenia sięb.umiejętność
  • skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespolec.umiejętność
  • rozwiązywania problemów w twórczy sposóbd.umiejętność
  • przedsiębiorczego kierowania własną karierą
 • Wychowywać w kulturze poprzez świadome uczestnictwo w niej oraz współtworzenie jej.
 • Dbać o to, by szkoła stała się miejscem, do którego przychodzą uczyć się dzieci naszych absolwentów, szkołą kolejnych pokoleń. 
 • Dążyć do wykształcenia w uczniach postawy jak najmocniej zbliżonej do modelu absolwenta