Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego:

§ 26

Rada Szkoły

 1. Powstanie Rady Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców.
 2. Siedzibą Rady Szkoły jest budynek Zespołu Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce.
 3. Rada Szkoły jest kolegialnym organem Szkoły.
 4. Rada Szkoły ma kompetencje doradczo-opiniodawcze.
 5. Rada Szkoły jest forum porozumienia społeczności szkolnej służącym rozwiązywaniu spraw wewnętrznych.

§ 27

1. Organami Rady Szkoły są:

 • Ogólne zebranie Rady Szkoły
 • Przewodniczący Rady Szkoły
 • Najwyższym organem Rady Szkoły jest zebranie ogólne

2.W skład Rady Szkoły wchodzi:

 • Sześciu nauczycieli wybieranych przez ogół nauczycieli
 • Sześciu rodziców wybieranych przez ogół rodziców
 • Sześciu uczniów wybieranych spośród przedstawicieli Samorządu Szkolnego
 • Kadencja rady Szkoły trwa 3 lata. Corocznie można dokonywać zmiany 1/3 składu Rady Szkoły

§ 28

1. Tryb wyboru członków Rady Szkoły:

 • Przedstawiciele nauczycieli wybierani są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 • Przedstawiciele rodziców wybierani są spośród Rad Klasowych Rodziców, wybieranych na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym
 • Przedstawiciele uczniów wybierani są na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego
 • Przewodniczący Rady Szkoły i jego zastępca wybierani są na pierwszym w nowej kadencji walnym zebraniu Rady Szkoły

§ 29

1.Przewodniczący Rady Szkoły jest wybierany z grona Rady Szkoły.

2.Kadencja Przewodniczącego Rady Szkoły trwa 3 lata i kończy się w dniu 30 września danego roku.

§ 30

1.Rada Szkoły uchwala regulamin swojej pracy.

2.Regulamin Rady Szkoły może być znowelizowany jedynie przez zebranie ogólne Rady Szkoły.

3.Członek Rady Szkoły niespełniający wymagań regulaminu pracy Rady Szkoły zostaje zawieszony przez przewodniczącego Rady Szkoły, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje organ, który go powołał.

§ 31

1. Każde posiedzenie Rady Szkoły jest dokumentowane protokołem i potwierdzone listą
obecności.

§ 32

Kompetencje Rady Szkoły

1.Rada Szkoły uchwala statut Szkoły przedstawiony przez Radę Pedagogiczną oraz dokonuje w nim zmian na wniosek jednego z organów Rady Szkoły po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej.

2.Rada Szkoły przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły.

3.Rada Szkoły ma możliwość wystąpienia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, pracy jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wniosek ten ma dla organu charakter wiążący.

4.Rada Szkoły opiniuje plan pracy Szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne dla Szkoły sprawy.

5.Rada Szkoły występuje z wnioskiem do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady oświatowej w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

6.W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły gromadzi na swoim koncie środków specjalnych Szkoły fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa jej regulamin.

7.Rada Szkoły tworzy regulamin swojej działalności, który jest załącznikiem Statutu.