Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE
„Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich”

o numerze 2016-1-PL01-KA102-025449 w ramach projektu „KA1 – Mobilność edukacyjna; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich” zwany dalej projektem realizowany jest przez Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego z siedzibą w Zielonce przy ulicy Inżynierskiej 1 w okresie od 04.06.2017 r. do 03.06.2018 r. na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Projektu: KA1 – Mobilność edukacyjna; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe)
 3. Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka. Wszelkie informacje na temat Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.moscicki.edu.pl.
 4. Projekt obejmuje swoim zasięgiem Powiat Wołomiński.
 5. Projekt zakłada podniesienie mobilności uczniów technikum poprzez:

a) 4-tygodniowe staże u pracodawców w Hiszpanii i Portugalii

b) Przygotowanie pedagogiczno - kulturowo - językowe przed wyjazdem na staż składające się z:

 • 20 - godzinnego kursu języka hiszpańskiego (grupa wyjeżdżająca do Hiszpanii)
 • 20 – godzinnego kursu języka angielskiego (grupa wyjeżdżająca do Portugalii)
 • 8 - godzinnego przygotowania pedagogiczno - kulturowego, przybliżającego wiedzę na temat kraju stażu.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu nazywanych dalej „Uczestnikami".
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.
 3. Projekt zakłada udział 49 Uczestników.
 4. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

§3

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem może być uczeń Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt.1 niniejszego regulaminu, jest złożenie w sekretariacie szkoły lub w Biurze Projektu następujących wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:
 • Formularza zgłoszeniowego
 • Deklaracji uczestnictwa w projekcie
 • Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenia o okolicznościach mających wpływ na przebieg rekrutacji do projektu,
 • Oświadczenia o należytym wypełnieniu stażu przez Uczestnika,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia.

§4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 12.06.2017 do 23.06.2017 r.
 2. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji. Decyzję tę podejmuje Koordynator Projektu.
 3. Zgodnie z § 3 pkt. 2 jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu (dokumenty do pobrania w w/w miejscu oraz na stronie internetowej www.moscicki.edu.pl).
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

§5

Kwalifikacja uczestników na zajęcia

 1. Weryfikacji formalnej zgłoszeń i wyboru Uczestników projektu dokona 4 - osobowa komisja rekrutacyjna w składzie wybranym przez koordynatora projektu i Dyrektora szkoły. Każdy członek komisji będzie zobligowany do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów.Członkami komisji będą nauczyciele przedmiotów zawodowych, języka angielskiego, wychowawcy, dyrektor lub wicedyrektor. Do rozmowy o Hiszpanii zostanie zaproszony nauczyciel j. hiszpańskiego.
 2. O przyjęciu do projektu decydować będzie liczba miejsc na stażu oraz suma punktów, której składnikami są:

  a. znajomość języka angielskiego:

  Ocena z testu kwalifikacyjnego Liczba punktów
  0 – 5* 0*
  6 6
  7 7
  8 8
  9 9
  10 10

  *Warunkiem udziału w projekcie będzie uzyskanie 6 punktów w teście na 10 możliwych

  b. średnia z ocen w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017:

  Średnia ocen * Liczba punktów
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 6

  * Średnia ocen z przedmiotów; punkty przyznane zostaną według tabeli: zaokrąglona do liczby naturalnej, zgodnie z zasadami matematycznymi, w semestrze roku szkolnego 2016/2017.

  c. sytuacja materialna rodziny

  Punkty zostaną przyznane na podstawie dokumentów szkolnych, którymi dysponuje pedagog szkolny (osób, które korzystają ze wsparcia socjalnego). Z przeprowadzonej analizy zostanie sporządzony protokół przez pedagoga i psychologa szkolnego.

  d. ocena z zachowania

  Ocena z zachowania * Liczba punktów
  naganne 0
  nieodpowiednie 0
  poprawne 3
  dobre 4
  bardzo dobre 5
  wzorowe 6

  * Ocen z zachowania semestralna z roku szkolnego 2016/2017.

  e. zamieszkanie na wsi - 3 punkty, zamieszkanie w mieście -0 punktów.

  f. opiekun/opiekunka ucznia jest osobą bezrobotną – 3 punkty za 1 osobę, czyli w przypadku dwójki opiekunów prawnych bezrobotnych – 6 punktów.

  g. uczeń / uczennica pochodzi z rodziny wielodzietnej -1 punkt za każde dziecko powyżej jednego, czyli w przypadku dwójki rodzeństwa – 1 punktów, trójki – 2 punkt, czwórki – 3 punkty itd.

  h .uczeń / uczennica pochodzi z rodziny niepełnej - 4 punkty za każdego brakującego opiekuna.

  i. rozmowa w j. polskim dotycząca znajomości Hiszpanii, motywacji wyjazdu

  Ocena z rozmowy Liczba punktów
  0 -1 0
  2 2
  3 3
  4 4
 3. Listę rankingową na każdy z zawodów tworzy się od największej do najmniejszej liczby punktów.
 4. Do projektu zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów na listach rankingowych. Osoby które uzyskają największa liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z uwzględnieniem parytetów płci dla danego zawodu .
 5. W przypadku równej ilości punktów w pierwszej kolejności o wyższym miejscu rankingowym decydować będzie ocena z zachowania, średnia ocen z jednostek przedmiotów zawodowych na semestr 2016/2017, ilość punktów uzyskanych w rozmowie kwalifikacyjnej z języka angielskiego, ilość punktów z rozmowy w j. polskim, miejsce zamieszkania – wieś, samotne wychowywanie dziecka, bezrobocie opiekuna. W przypadku równej ilości punktów po uwzględnieniu w/w kolejności nastąpi ponowna rozmowa w j. angielskim z zainteresowanymi osobami.
 6. Dla każdej z grup powstanie lista rezerwowa w kolejności zgodnie z uzyskanymi punktami. W razie rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych, np. choroba, wypadek, itp., lub notorycznego opuszczania zajęć przygotowawczych, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na podstawie list rezerwowych. Do projektu zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. Osoby odwiedzające punkt konsultacyjny projektu w szkole zostaną poinformowane szczegółowo o kryteriach rekrutacji do projektu oraz że mają wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do egzaminu z języka obcego.
 7. Zostanie wyznaczony dodatkowy termin na rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które z powodów losowych nie mogły uczestniczyć w pierwszym terminie.
 8. Każdy uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od decyzji komisji rozmów kwalifikacyjnych z uzasadnieniem. Po rozpatrzeniu pozytywnym odwołania zostanie wyznaczony dodatkowy termin rozmowy.
 9. Kandydaci mają i będą mieli równy dostęp do informacji na wszystkich etapach rekrutacji.
 10. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu i szkoły.

§6

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  • rezygnacja podpisana przez Rodzica/opiekuna Prawnego/pełnoletniego uczestnika została zgłoszona na piśmie do Koordynatora Projektu w terminie do 1 dnia rozpoczęcia zajęć przygotowujących do wyjazdu na staż bez podania przyczyn
  • rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi, Rodzic/opiekun prawny Uczestnika/ pełnoletni uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).
 2. Oceny, czy rezygnacja jest usprawiedliwiona dokonuje Koordynator Projektu.

§7

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce.
 2. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.moscicki.edu.pl.

Zielonka, 30.05.2017 r.


Regulamin do pobrania - plik doc