Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

"Jak zostać mistrzem zawodu - nowoczesne staże w Hiszpanii" 

Projekt finansowany w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ranga szkolnictwa zawodowego rośnie, a uczniowie coraz częściej dokonują wyboru szkoły dającej konkretny zawód. Aby na rynek pracy trafiali fachowcy o umiejętnościach i profesjach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, konieczne jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, postanowił położyć nacisk na jakość nauczania poprzez zastosowanie nauczania modułowego. Połączenie teorii, praktyki oraz międzynarodowych praktyk pozwoli szkole rozwijać się i stawać się konkurencyjnym ośrodkiem kształcenia zawodowego dla szkół w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Z tego powodu szkoła postanowiła sięgać po unijne środki które pozwolą wyróżnić nas na tle innych szkół jakością i nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu praktyk i staży. Dlatego powstał pomysł aby nasza placówka również skorzystała z możliwości wysłania uczniów i uczennic na staże i praktyki międzynarodowe. Do zrealizowania tego celu skompletowano zespół nauczycieli o odpowiednich doświadczeniach, pozyskano niezbędne informacje od zainteresowanych przedsiębiorców i przygotowano programy staży zawodowych dla uczniów i uczennic.
W czasie przygotowań zespół nauczycieli wyznaczył następujące podstawowe cele projektu:

 1. Zwiększenie skuteczności i jakości kształcenia praktycznego w szkole
 2. Poprawa przez uczestników stażu umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy
 3. Poprawa znajomości języków obcych wśród uczniów i uczennic w tym terminologii technicznej
 4. Poznanie przez uczestników zasad funkcjonowania zakładów pracy i pracodawców na rynkach europejskich
 5. Zwiększenie szansy na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy
 6. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, wiary uczestników we własne siły poprzez poszerzenie horyzontów i nawiązanie kontaktów międzynarodowych
 7. Wzmocnienie rozwoju społecznego uczniów słabych i uzdolnionych zagrożonych wykluczeniem, pomagające im w uzyskaniu równowagi szans
 8. Rozwiniecie kompetencji interpersonalnych uczniów niezbędnych w codziennej pracy
 9. Rozwinięcie kompetencji interkulturowych
 10. Rozwój osobowy uczestników stażu

W projekcie weźmie udział 45 osób kształconych w różnych zawodach. Ponieważ tylko niewielka część uczniów szkoły weźmie udział w projekcie konieczne było określenie sprawiedliwych i transparentnych zasad rekrutacji do projektu.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. Znajomość języka angielskiego;
 2. Wyniki z przedmiotów zawodowych;
 3. Bieżąca ocena z zachowania;
 4. Sytuacja rodzinna i materialna

Osoby które uzyskają największa liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z uwzględnieniem parytetów płci dla danego zawodu. Osoby pozostałe utworzą listę rezerwową.