Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA PODSTAWOWA

 • Od 17 maja (poniedziałek) do 21 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00 -> składanie wniosków o przyjęcie do szkoły;
 • (Uwaga!!! Wniosek kandydat drukuje z systemu, następnie wniosek podpisuje kandydat
  i co najmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów)
 • Od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca (środa) do godz.15.00 – dostarczenie do szkoły I-go wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 • 22 lipca (czwartek) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 17 maja (poniedziałek) do 26 lipca (poniedziałek) - wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w technikum.
 • Od 23 lipca (piątek) do 30 lipca (piątek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 2 sierpnia (środa) do godz. 14.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, informacja o liczbie wolnych miejsc w szkole.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC W SZKOLE

 • Od 3 do 6 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły oraz podania, które dostępne będzie na stronie szkoły wraz ze świadectwem oraz wynikiem egzaminu ósmoklasisty
 • Do 13 lipca (wtorek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i podań o przyjęcie
  do szkoły i innych złożonych przez kandydatów dokumentów.
 • 16 sierpnia (poniedziałek) lipca (czwartek) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 3 sierpnia (wtorek) do 13 sierpnia (piątek) - wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w technikum.
 • Od 17 sierpnia (wtorek) do 20 sierpnia (piątek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 23 sierpnia (poniedziałek)– podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.