Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA PODSTAWOWA Termin
Podgląd oferty edukacyjnej

Publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl.

27 kwietnia od godz. 9.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.

Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę". Wprowadzają numer PESEL, następnie utworzone przez siebie hasło.

Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół , a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

od 10 maja od godz. 10.00

do 18 maja do godz. 15.00

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę, w której prowadzone jest kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 10 maja od godz. 10.00
do 18 maja do godz. 15.00

Zmiana wyboru szkoły/oddziału
Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru. 

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

od 15 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie .

Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają macierzyste szkoły.

od 22 czerwca od godz. 12.00

do 27 czerwca do godz. 14.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.

od 22 czerwca od godz. 12.00

do 27 czerwca do godz. 16.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

do 6 lipca do godz. 12.00

Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani (z innego niż pierwszy wybór) do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 6 lipca od godz. 12.00
do 9 lipca do godz. 16.00

Potwierdzanie woli przyjęcia

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 6 lipca od godz. 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 12 lipca do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Termin

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. 

Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 lipca od godz. 8.00
do 16 lipca do godz. 16.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 lipca od godz. 8.00
do 16 lipca do godz. 16.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do 29 sierpnia do godz. 12.00
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole , do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 29 sierpnia od godz. 12.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
do 31 sierpnia do godz. 12.00

Dokumenty regulujące rekrutację na rok szkolny 2018/2019:

  • Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji - pobierz;
  • harmonogram rekrutacji określony przez Kuratorium Oświaty w Warszawie - pobierz;
  • harmonogram rekrutacji elektronicznej określony przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy - pobierz.