Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

REKRUTACJA PODSTAWOWA Termin

Podgląd oferty edukacyjnej

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

29 kwietnia od godz. 10.00

Składanie wniosków o przyjęcie 

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych wypełniają wniosek w systemie, mogą wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00

Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego– próba sprawności fizycznej

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez szkołę.

od 21 maja do 24 maja

Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe – sprawdzian kompetencji językowych 

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

jęz. franuski-28 maja, godz. 11.00 jęz. niemiecki-29 maja, godz. 15.00 jęz. hiszpańsk-30 maja, godz. 14.00 jęz. angielski-31 maja, godz. 15.00

Oddziały wstępne – sprawdzian predyspozycji językowych

Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.

3 czerwca godz. 15.00

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

terminy ustalone przez szkoły

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił (oraz w elektronicznym systemie rekrutacji).

7 czerwca do godz. 15.00

Zmiana wyboru szkoły/oddziału

Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl).

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę prowadzącą kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie: od 20 czerwca Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie: od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00

Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/predyspozycji językowych/próby sprawności fizycznej 

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie.

24 - 25 czerwca

Wyniki 

sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach i w elektronicznym systemie.

26 czerwca godz. 10.00

Wprowadzanie osiągnięć 

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę mogą wprowadzić: -macierzyste szkoły (do 20 czerwca do godziny 14.00), -samodzielnie kandydaci (od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 14.00).

od 21 czerwca od godz.12.00 do 28 czerwca do godz. 14.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

16 lipca godz. 12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia 

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca godz. 12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

Termin

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 lub od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 21 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych/sportowych/mistrzostwa sportowego/wstępnych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).

od 31 lipca do 2 sierpnia

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej Wyniki zostaną ogłoszone w szkołach.

5 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne

podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

19 sierpnia godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 sierpnia godz. 10.00