Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Egzaminy zawodowe - przybory

05-01-2017

W związku ze zbliżającymi się egzaminami zawodowymi przypominamy, że przystępując do egzaminu należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Dodatkowe, ewentualne wyposażenie określono w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zamieszczonych poniżej.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 22 listopada 2016 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2017 r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2017 r.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.
* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Ponadto, w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.określono, że

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych LP Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1 B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
2 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych

i baz danych oraz administrowanie bazami

XXXX
3 E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi
4 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ołówek, gumka, linijka, temperówka
5 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji kalkulator prosty*

Komunikaty w formie plików pdf do pobrania: